نمایشگاه EIMA 2020 ایتالیا

Covid-19 یک موقعیت جغرافیایی اقتصادی و اجتماعی جدید را با محدودیت های جهانی تعریف کرده است. تقویم نمایشگاه های بین المللی کاملاً تجدید نظر شده و بسیاری از رویدادها لغو یا به تعویق افتاده اند. EIMA International همچنین باید با انتقال نمایشگاه بولونیا به فوریه 2021 و برنامه ریزی پیش نمایش دیجیتالی مهم و دقیق از این رویداد برای نوامبر 2020 ، برنامه خود را اصلاح کند.


زمان ارسال: 20-20 ژوئن -2020