شیلنگ شیمیایی

ادامه مطلب

 • UHMWPE Chemical Delivery Hose CD300

  شیلنگ تحویل شیمیایی UHMWPE CD300

  شیلنگ لاستیکی شیمیایی عمدتاً برای حمل و نقل مواد شیمیایی و تصفیه فاضلاب شیمیایی در کارخانه شیمیایی، کارخانه رنگ، کارخانه داروسازی، تانکر شیمیایی، کارخانه تصفیه فاضلاب و سایر صنایع استفاده می شود.می توان از آن برای مکش و تخلیه اکثر مواد شیمیایی استفاده کرد.
 • UHMWPE Chemical Delivery Hose CD150

  شیلنگ تحویل شیمیایی UHMWPE CD150

  شیلنگ لاستیکی شیمیایی عمدتاً برای حمل و نقل مواد شیمیایی و تصفیه فاضلاب شیمیایی در کارخانه شیمیایی، کارخانه رنگ، کارخانه داروسازی، تانکر شیمیایی، کارخانه تصفیه فاضلاب و سایر صنایع استفاده می شود.می توان از آن برای مکش و تخلیه اکثر مواد شیمیایی استفاده کرد.
 • UHMWPE Chemical Delivery Hose CD230

  شیلنگ تحویل شیمیایی UHMWPE CD230

  شیلنگ لاستیکی شیمیایی عمدتاً برای حمل و نقل مواد شیمیایی و تصفیه فاضلاب شیمیایی در کارخانه شیمیایی، کارخانه رنگ، کارخانه داروسازی، تانکر شیمیایی، کارخانه تصفیه فاضلاب و سایر صنایع استفاده می شود.می توان از آن برای مکش و تخلیه اکثر مواد شیمیایی استفاده کرد.
 • UHMWPE Chemical Suction & Discharge Hose CSD150

  شیلنگ مکش و تخلیه شیمیایی UHMWPE CSD150

  شیلنگ لاستیکی شیمیایی عمدتاً برای حمل و نقل مواد شیمیایی و تصفیه فاضلاب شیمیایی در کارخانه شیمیایی، کارخانه رنگ، کارخانه داروسازی، تانکر شیمیایی، کارخانه تصفیه فاضلاب و سایر صنایع استفاده می شود.می توان از آن برای مکش و تخلیه اکثر مواد شیمیایی استفاده کرد.
 • UHMWPE Chemical Suction & Discharge Hose CSD230

  شیلنگ مکش و تخلیه شیمیایی UHMWPE CSD230

  شیلنگ لاستیکی شیمیایی عمدتاً برای حمل و نقل مواد شیمیایی و تصفیه فاضلاب شیمیایی در کارخانه شیمیایی، کارخانه رنگ، کارخانه داروسازی، تانکر شیمیایی، کارخانه تصفیه فاضلاب و سایر صنایع استفاده می شود.می توان از آن برای مکش و تخلیه اکثر مواد شیمیایی استفاده کرد.
 • UHMWPE Chemical Suction & Discharge Hose CSD300

  شیلنگ مکش و تخلیه شیمیایی UHMWPE CSD300

  شیلنگ لاستیکی شیمیایی عمدتاً برای حمل و نقل مواد شیمیایی و تصفیه فاضلاب شیمیایی در کارخانه شیمیایی، کارخانه رنگ، کارخانه داروسازی، تانکر شیمیایی، کارخانه تصفیه فاضلاب و سایر صنایع استفاده می شود.می توان از آن برای مکش و تخلیه اکثر مواد شیمیایی استفاده کرد.